Stanovy Unie enologů

Článek 1
Název spolku 

1.1. Název spolku je UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.
(dále jen Spolek)

1.2. Spolek je založen podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

1.3. Spolek má právní osobnost (způsobilost mít práva a povinnosti) a svéprávnost ode dne svého vzniku.

 

Článek 2
Sídlo spolku

2.1. Sídlo Spolku je na adrese:
Slovácká 786, 691 44 Lednice, Česká republika

 

Článek 3
Cíle Spolku

3.1. Cílem činnosti Spolku je:

 • sdružovat enology působící v České republice, když za enologa se pokládá osoba, která:
  • dosáhla středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání v oboru vinařství nebo vinohradnictví či v oboru příbuzném nebo
  • dosáhla vzdělání WSET minimálně úrovně 3 nebo
  • má praxi 10 let v oboru vinařství nebo vinohradnictví  a která současně v rámci své profesní činnosti:
   • působí ve vinařství nebo vinohradnictví nebo
   • se podílí na výzkumu v oboru vinařství nebo vinohradnictví
 • organizovat odborné semináře k podpoře výzkumu a vzdělávání svých členů v oblasti vinohradnictvím, enologie, vinařství,
 • zajišťovat podporu a osvětu pro vinařskou a vinohradnickou veřejnost,
 • podporovat spolupráci s ostatními vinařskými organizacemi.

 

3.2. Spolek bude rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty působícími v ČR i v zahraničí. Zájmem spolku je především členství v Mezinárodní unii enologů (Union International des Œnologues či International Union of Oenologists – UIŒ či UIOE).

3.3. Spolek je založen na dobu neurčitou.

   

  Článek 4
  Členství ve spolku

  4.1. Členem spolku se může stát každý, kdo:

  1. splňuje kvalifikační pravidla pro to být považován za enologa, dle definice ve stanovách Mezinárodní unie enologů nebo dosáhl středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání v oboru vinařství nebo vinohradnictví či v oboru příbuzném nebo vzdělání WSET minimálně úrovně 3 nebo praxe 10 let v oboru vinařství nebo vinohradnictví a dále
  2. projeví zájem podílet se na činnosti Spolku, předloží přihlášku a
  3. bude doporučen stávajícím členem Spolku a
  4. bude přijat za člena rozhodnutím Valné hromady Spolku a
  5. uhradí vstupní poplatek ve výši 5.000,- Kč.

  Členem Spolku se stane uchazeč přijatý rozhodnutím Valné hromady spolku dnem, kdy dojde ke schválení jeho přijetí, pokud z rozhodnutí Valné hromady nedojde k určení jiného data, případně dalších podmínek přijetí.

   

  4.2. Práva člena spolku jsou:

  • účastnit se Valné hromady spolku, volit, nebo být volen do orgánů spolku dle Stanov Spolku,
  • účastnit se akcí pořádaných Spolkem (dle propozic jednotlivých akcí).

   

  4.3. Povinnosti člena spolku jsou:

  • řídit se Stanovami Spolku, usnesením Valné hromady Spolku a dalšími rozhodnutími orgánů Spolku,
  • řádně pečovat o majetek Spolku a přispívat k rozvoji činnosti Spolku podle svých možností a schopností,
  • řádně a včas hradit stanovené členské poplatky,
  • dodržovat Etický kodex Spolku, Stanovy Spolku, Statut a další dokumenty Spolku.

   

  4.4. Ukončení členství
  Členství může být ukončeno buď na základě žádosti člena nebo v důsledku jeho úmrtí nebo na základě rozhodnutí valné hromady spolku z důvodu nesplnění nebo porušení členských povinností vyplývajících ze stanov, etického kodexu či statutu.

  4.5. Po ukončení členství již nemá bývalý člen spolku žádná práva, majetkové ani jiné nároky vůči
  spolku.

  4.6. Každý člen spolku je povinen hradit roční členský poplatek ve stanovené výši, a to vždy do konce měsíce února příslušného kalendářního roku na základě vystavené faktury. Není-li valnou hromadou určena jiná výše vstupního poplatku, hradí nově přijatý člen spolku vstupní členský poplatek ve výši 5 000 Kč nejpozději do 30 dní od přijetí za člena spolku, přičemž roční členský poplatek je povinen platit za rok následující po roku přijetí. Roční poplatky se platí počínaje rokem 2015.

   

  Článek 5
  Valná hromada

   

  5.1 Nejvyšším orgánem spolku je Valná hromada. Valná hromada je shromáždění všech členů Spolku, které svolává předseda Spolku nejméně jednou za rok. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou na sdělené mailové adresy členů Spolku alespoň 15 dnů před dnem konáním Valné hromady.

  Valná hromada je oprávněna zejména:

  • volit a odvolávat předsedu Spolku,
  • schvalovat změny Stanov Spolku,
  • projednávat výsledky a plány činnosti Spolku,
  • projednávat a schvalovat rozpočet Spolku,
  • projednávat a schvalovat výsledky hospodaření Spolku,
  • rozhodovat o přijetí člena Spolku,
  • rozhodovat o ukončení členství jednotlivých členů v případě porušování stanov spolku, etického kodexu, statutu či dalších vnitřních norem spolku,
  • rozhodovat o ukončení činnosti Spolku
  • vydávat a měnit Etický kodex, Statut Spolku, organizační směrnice a další, pro členy Spolku závazné dokumenty.

   

  5.2. Předseda spolku je povinen svolat Valnou hromadu v případě, že o to písemně požádá alespoň třetina členů spolku, a to do 30 dnů od doručení takového členského požadavku. Předseda spolku je také oprávněn svolat Valnou hromadu Spolku v případě naléhavých důvodů a dalších nutných rozhodnutí, která nesnesou odkladu.

   

  5.3. Valná hromada je usnášení schopná, pokud jsou přítomni všichni členové Spolku se

  zakladatelským členstvím a alespoň 30 % členů s řádným členstvím.

   

  5.4. Valná hromada rozhoduje hlasováním.

  Valná hromada může rozhodnout, že hlasování o kterékoliv otázce bude tajné.

  Valná hromada předložený návrh schválila, pokud byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů s výjimkou rozhodnutí:

  • o změně Stanov,
  • o změně Etického kodexu,
  • o volbě nebo odvolání statutárního orgánu Spolku,
  • o přijetí žadatele za člena Spolku,
  • o ukončení členství člena Spolku,
  • o ukončení činnosti Spolku, o zániku Spolku

  kdy je pro přijetí rozhodnutí Valné hromady třeba schválení dvou třetinovou většinou přítomných členů a souhlasu všech členů se zakladatelským členstvím.

   

  5.5. V mimořádných situacích na základě rozhodnutí předsedy Spolku může Valná hromada Spolku rozhodovat o konkrétních záležitostech Spolku také formou „per-rollam“ s tím, že minimální doba pro vyjádření člena Spolku je 7 dní po doručení mailu s žádostí o rozhodnutí a maximální doba pro vyjádření je vždy určena pro každý konkrétní případ takového hlasování. Absence stanoviska člena Spolku po uplynutí doby maximálního stanoveného termínu pro odpověď se považuje za „zdržení se hlasování“. Pro přijetí rozhodnutí Valné hromady Spolku „per-rollam“ je zapotřebí souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů Spolku, včetně všech členů Spolku se zakladatelským členstvím.

   

  Článek 6
  Předseda spolku

   

  6.1. Předseda Spolku je individuálním statutárním orgánem Spolku, který jedná jménem Spolku. Předseda Spolku rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud tyto právní předpisy nebo Stanovy Spolku nesvěřují do působnosti jiného orgánu Spolku. Předsedu Spolku volí a odvolává Valná hromada Spolku. Funkční období předsedy spolku je 10 let a toto neskončí dříve, než bude zvolen nový předseda Spolku. Prvního předsedu spolku volí ustavující valná hromada.

   

  6.2. Předseda Spolku zejména:

  1. rozhoduje ve věcech vedení Spolku,
  2. vykonává zaměstnavatelská práva Spolku a rozhoduje o odměňování pracovníků Spolku,
  3. jmenuje a odvolává pracovníky Spolku, stanovuje jejich působnost, dohlíží na jejich činnost podle Stanov a stanovuje způsob jejich odměňování,
  4. svolává Valnou hromadu Spolku a organizačně zajišťuje její průběh,
  5. vykonává platná usnesení, rozhodnutí a pokyny Valné hromady Spolku,
  6. zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, zejména účetnictví Spolku a ostatních dokladů spolku,
  7. navrhuje a předkládá Valné hromadě Spolku ke schválení roční rozpočet Spolku,
  8. v návaznosti na návrh ročního rozpočtu Spolku navrhuje Valné hromadě Spolku ke schválení výši ročních, případně dalších mimořádných členských příspěvků,
  9. jmenuje a odvolává zaměstnance, o nichž to stanovuje Zákoník práce,
  10. rozhoduje o nabytí nebo zcizení majetku, o sjednání služeb,
  11. rozhoduje o auditu účetní uzávěrky,
  12. schvaluje případný organizační řád,
  13. uděluje oprávnění k zastupování Spolku.

   

  6.3. Předseda spolku se řídí zásadami a pokyny schválenými Valnou hromadou Spolku.

   6.4. Předsedou spolku může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je svéprávná a bezúhonná a je členem Spolku.

   6.5. Předseda spolku může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným členům Spolku se zakladatelským členstvím. Odstoupení předsedy Spolku z funkce projedná Valná hromada svolaná některým členem Spolku se zakladatelským členstvím.

   

  6.6. Podepisování za spolek se děje tak, že k vypsanému názvu Spolku či k otisku razítka připojí svůj podpis předseda spolku.

   

  Článek 7
  Představenstvo spolku

  7.1. Představenstvo spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Představenstvo spolku volí a odvolává valná hromada spolku. Funkční období představenstva spolku je 5 let.
  Představenstvo spolku má 3 členy a volí ze svého středu předsedu spolku.

  7.2. Představenstvo spolku zejména:
  a. zajišťuje činnost spolku a hospodaří s jeho majetkem;
  b. ukládá povinnosti členům spolku v mezích rozsahu předmětu činností spolku v souladu se stanovami spolku;
  c. navrhuje výši a splatnost příspěvků a zajišťuje jejich výběr;
  d. v případě potřeby navrhuje valné hromadě spolku změny vnitřních předpisů spolku;
  e. vede administrativu a seznam členů spolku.

  7.3. Představenstvo spolku zasedá podle potřeby. Zasedání svolává předseda spolku nebo kterýkoliv jiný člen představenstva. O zasedání představenstva spolku, o programu jeho jednání a o výstupech jsou členové spolku informováni elektronickou cestou nebo na nejbližší valné hromadě spolku.

  7.4. Představenstvo rozhoduje na základě hlasování na zasedání nebo mimo zasedání formou „per rollam“. Rozhodnutí je přijato, pokud se pro něj vyjádří většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při hlasování „per-rollam“ je doba pro vyjádření člena představenstva spolku stanovena na 4 kalendářní dny, počítaje vto den doručení mailu s žádostí o rozhodnutí/stanovisko. Absence stanoviska člena představenstva spolku po marném uplynutí doby stanoveného termínu pro odpověď se považuje za „zdržení se hlasování“ se zaslaným návrhem.

  7.5. Členové představenstva spolku:
  a) připravují podklady pro rozhodnutí a jednání předsedy spolku,
  b) vedou veškerou administrativní činnost spolku, svolávají jednání spolku, či další požadovaná jednání, rozesílají termíny jednání spolku, vedou dokumentaci jednání spolku a ostatní dokumenty spolku,
  c) svolávají valnou hromadu spolku a organizačně zajišťují její průběh dle pokynů předsedy spolku,
  d) vykonávají platná usnesení, rozhodnutí a pokyny valné hromady,
  e) navrhují a předkládají valné hromadě spolku ke schválení roční rozpočet spolku, výši vstupních, ročních, případně dalších mimořádných členských příspěvků,
  f) rozhodují o nabytí/prodeji/likvidaci majetku, o sjednání prací a služeb, pokud si to v definovaných případech nevyhradí předseda spolku,

  7.6. Člen představenstva spolku může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným předsedovi spolku. Odstoupení člena představenstva spolku projedná představenstvo spolku.

  Článek 8
  Hospodaření spolku

  8.1. Spolek hospodaří na základě ročního rozpočtu, jehož návrh předkládá předseda Spolku. Rozpočet Spolku schvaluje Valná hromada Spolku.

  8.2. Majetek Spolku tvoří hmotný i nehmotný majetek.

  8.3. Zdrojem příjmů spolku jsou především:

  • příjmy z členských příspěvků členů Spolku (vstupních, ročních, mimořádných),
  • příjmy z akcí pořádaných Spolkem,
  • dotace, dary a ostatní příspěvky.

   8.4. Spolek užívá svých příjmů k naplnění účelu Spolku.

   8.5. Spolek vede o svém hospodaření záznamy v souladu s obecně závaznými právními předpisy

   

  Článek 9
  Likvidace spolku

   

  9.1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem.

  Rozhodnout o zániku spolku je oprávněna pouze Valná hromada Spolku. V případě zániku Spolku je Valná hromada povinna oznámit zánik Spolku rejstříkovému soudu do 14 dní od tohoto rozhodnutí Valné hromady.

  9.2. Spolek může zaniknout pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva nebo soudu.

   

   

  Článek 10
  Závěrečná a přechodná ustanovení.

   

  10.1. Toto úplné znění Stanov bylo přijato Valnou hromadou Spolku dne 5. 3. 2024.

   

   

  V Lednici 5. 3. 2024                                                                   Prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.

  předseda spolku

  Web Unie enologů ČR vznikl s podporou Vinařského fondu

  Copyright © Unie Enologů ČR 2023 :: Web vytvořil AKO Enterprise