Etický kodex UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Článek 1 – Dodržování předpisů

Na základě Kodexu Mezinárodní unie enologů (UIOE) musí UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s. (dále jen UE) zaručit, aby její členové vykonávali povolaní dle všech právních předpisů. Připojení k UIOE vyžaduje od Národních svazů respektování zákonů jejich krajiny, Stanov UE a vnitřních předpisů UIOE.

Článek 2 – Oblast využití

Pravidla Etického kodexu UE (dále jen Kodexu) jsou závazná pro všechny členy UE. Národní svazy musí zaručit jejich znalost, přičemž jejich neznalost je nezbavuje odpovědnosti. Chování člena UE musí být ve shodě s vážností a slušností a musí vždy bránit profesi a statut enologa. Člen UE se musí vyhnout jednání, které by poškodilo jméno jiných Národních členských svazů UIOE, stejně jako UIOE samotné.

Článek 3 – Nedodržení pravidel

Nedodržování závazků stanovených tímto Kodexem, stejně jako jakákoliv činnost nebo zanedbání způsobující škody jiným členům UE nebo UIOE, mohou být podnětem vyloučení člena UE.

Článek 4 – Představenstvo

Představitelé UE v Mezinárodních organizacích a komisích musí podporovat usnesení a rozhodnutí UIOE nebo, pokud existují, pak nařízení, stanovená UE. V žádném případě nesmějí podporovat vlastní tvrzení nebo názory.

Článek 5 – Aktivity

Člen UE je producentem a propagátorem suchých vín (tedy do 4 g/l), a to naturálními postupy – macerace, školení vína na kalech převážně v sudech a jiných přírodních nádobách, s cílem dosáhnou autenticity vína z dané lokality a využití maximálního potenciálu odrůdy révy vinné.

Člen UE je propagátorem prodeje bílých vín nejdříve jeden rok od sklizně, červených vín nejdříve dva roky od sklizně.

Člen UE svým vystupování vůči svým zákazníkům, obchodním partnerům a mediím vždy propaguje zážitkovou konzumaci vína před pouhou konzumací alkoholu.

Člen UE aktivně podporuje činnost UE na pravidelných setkání a účastní se svými víny soutěže Suchá vína ON-LINE.

Člen UE obezřetně přistupuje k účasti na hodnoceních vín s neodborným přístupem k charakteru vín (převážně mladistvý charakter vína s nezkvašeným zbytkem cukru k zakrytí skutečného potenciálu vína).

Článek 6 – Rozdílnost názorů

Každý člen UE musí respektovat vážnost a pověst ostatních členů UE. Stejně tak samotná UE musí být solidární s ostatními národními Svazy a ve vyjadřování názorů musí respektovat jejich nezávislost.

Článek 7 – Sankce

Člen UE musí informovat předsedu UE vždy, když se domnívá, že chování jiných členů UE může působit negativně na hodnocení a profesionalitu UE jako celku. Jakmile se vedení UE dozví o nedodržování Kodexu některým z členů UE, bude tohoto neprodleně kontaktovat a pokud se potvrdí jeho pochybení, předloží případ Valné hromadě UE.

Valná hromada UE případ zhodnotí, v případě potřeby požádá o doplnění šetření a pokud se prokáže nedodržení Kodexu, bude v souladu se Článkem 3 Kodexu hlasovat za vyloučení člena UE.

 

 

V Lednici 7. 4. 2022                                                 

Prof. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
předseda spolku

Web Unie enologů ČR vznikl s podporou Vinařského fondu

Copyright © Unie Enologů ČR 2022 :: Web vytvořil AKO Enterprise