Unie enologů České republiky
info@unieenologu.cz

Stanovy

STANOVY SPOLKU UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.

Článek 1

Název spolku

1.1. Název spolku je UNIE ENOLOGŮ ČR, z.s.(dále v textu jen Spolek)

1.2. Spolek je založen podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

1.3. Spolek má právní osobnost a svéprávnost ode dne svého vzniku.

Článek 2

Sídlo spolku

Sídlo je na adrese: Slovácká 786, 691 44 Lednice, Česká republika

Článek 3

Cíle Spolku a jeho činnost:

3.1. Cílem činnosti Spolku je:

a) sdružovat enology působící v České republice, když za enologa se pokládá osoba, která dosáhla středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání v oboru vinařství nebo vinohradnictví a současně v rámci své profesní činnosti:
- se podílí na výzkumu v oboru vinařství nebo vinohradnictví nebo
- působí ve vinařství nebo
- působí ve vinohradnictví.
b) organizovat odborné semináře k podpoře výzkumu a vzdělávání svých členů v oblasti vinohradnictvím, enologie, vinařství,
c) zajišťovat podporu a osvětu pro vinařskou a vinohradnickou veřejnost,
d) podporovat spolupráci s ostatními vinařskými organizacemi.
Spolek bude rozvíjet spolupráci s dalšími subjekty, působícími v ČR i zahraničí, zájmem spolku je především členství v Mezinárodní unii enologů.
Spolek je založen na dobu neurčitou.
Spolek může provádět také hospodářskou činnost v rozsahu živnosti Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 4

Členství ve spolku

4.1. Členem spolku se může stát každý, kdo:
a) splňuje kvalifikační pravidla pro to být považován za enologa, jak je definován ve stanovách Mezinárodní unie enologů a
b) projeví zájem podílet se na činnosti spolku, předloží přihlášku a
c) bude doporučen stávajícím členem a
d) bude přijat za člena rozhodnutím valné hromady,
e) uhradí vstupní poplatek ve výši 5.000,- Kč.
O přijetí uchazeče členství za člena spolku rozhoduje valná hromada. Členem spolku se stane uchazeč přijatý rozhodnutím valné hromady spolku dnem, kdy dojde ke schválení jeho přijetí, pokud z rozhodnutí nevyplývá něco jiného.

4.2. Práva člena spolku jsou:
- účastnit se valné hromady spolku, volit, nebo být volen do orgánů spolku dle Stanov
- účastnit se akcí pořádaných Spolkem (dle propozic jednotlivých akcí),

4.3. Povinnosti člena spolku jsou:
- každý člen Spolku je povinen řídit se Stanovami Spolku, usnesením valné hromady Spolku a rozhodnutími orgánů Spolku,
- každý člen Spolku je povinen řádně pečovat o majetek Spolku a přispívat k rozvoji činnosti Spolku podle svých schopností a možností,
- každý člen Spolku je povinen řádně hradit členský roční poplatek
- účastnit se aktivně činnosti Spolku

4.4. Ukončení členství

Členství může být ukončeno buď na základě žádosti člena ke dni jejího doručení Spolku nebo v důsledku jeho na úmrtí (fyzická osoba) nebo na základě rozhodnutí Valné hromady Spolku o vyloučení člena (zejména z důvodu nesplnění členských povinností).
Důvodem pro vyloučení je zejména neúčast na setkáních Spolku, to 3 neomluvených neúčasti během jednoho roku nebo 6 omluvených neúčastí v průběhu jednoho roku).
Po ukončení členství nemá Člen žádná práva, majetkové a jiné nároky vůči Spolku.

4.5. Druhy členství

Rozlišuje se:
a) Zakladatelské členství - Zakladatelské členství svědčí zakládajícím členům spolku, jakož i osobám, kterým bude výslovně takové členství uděleno. Člen spolku se zakladatelským členstvím má mimo práva a povinnosti spojená s tímto členstvím také práva a povinnosti řádného členství.
b) Řádné členství - Řádné členství svědčí všem řádně přijatým členům po dobu jejich členství ve spolku.
Každý člen je povinen hradit roční členský poplatek ve výši 2.000,- Kč, a to vždy do 31.12. příslušného kalendářního roku. V případě, že bude člen přijat v proběhu kalendářního roku, je povinen roční členský poplatek za daný rok (ve kterém byl přijat) uhradit do 31.12. roku, ve kterém byl přijat. Roční poplatky se platí počínaje rokem 2015.

Článek 5

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Valná hromada je shromáždění všech členů a předseda spolku nebo revizní komise ji svolává nejméně jednou za rok. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou na emailovou adresu člena sdělenou členem spolku alespoň 15 dnů před dnem konání valné hromady.
Valná hromada je oprávněna zejména:
- volit a odvolávat předsedu spolku,
- schvalovat změny stanov,
- projednávat výsledky a plány spolku,
- projednávat a schvalovat záměry a výsledky hospodaření Spolku a jejich revize,
- projednávat a schvalovat rozpočet Spolku,
- rozhodnout o ukončení členství jednotlivých členů, v případě porušování Stanov
- rozhodnout o ukončení činnosti Spolku
- vydat a změnit statut Spolku.

Předseda spolku je povinen svolat Valnou hromadu v případě, že o to písemně požádá alespoň třetina členů spolku do 30 dnů od doručení členského požadavku.
Předseda spolku je také oprávněna svolat Valnou hromadu v případě naléhavých důvodů a nutných rozhodnutí, která nesnesou odkladu.
Valná hromada je usnášení schopná, pokud jsou přítomni všichni členové Spolku se zakladatelským členstvím a alespoň 30% členů s řádným členstvím.
Valná hromada rozhoduje hlasováním.
Valná hromada může rozhodnout, že hlasování o kterékoliv otázce bude tajné.
Valná hromada předložený návrh schválila, pokud byl schválen nadpoloviční většinou přítomných členů s výjimkou rozhodnutí:
- o změně stanov,
- o volbě nebo odvolání staturárního orgánu,
- o volbě nebo odvolání člena(ů) revizní komise,
- o přijetí žadatele za člena spolku,
- o ukončení členství (vyloučení),
kdy je pro přijetí rozhodnutí valné hromady třeba schválení dvou třetinovou většinou přítomných členů a souhlas všech členů se zakladatelským členstvím.

Článek 6

Předseda spolku

Předseda spolku je individuálním statutárním orgánem spolku, který jedná jménem spolku. Předseda spolku rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud je právní předpisy nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu spolku. Předsedu spolku volí a odvolává valná hromada. Funkční období předsedy spolku je 10 let a neskončí dříve, než bude zvolen nový předseda spolku. Prvního předsedu spolku volí ustavující valná hromada.
Předsedovi spolku náleží zejména:
a) rozhodovat ve věcech vedení spolku,
b) vykonávat zaměstnavatelská práva spolku a rozhodovat o odměňování pracovníků spolku,
c) jmenovat a odvolávat pracovníky spolku, stanovit jejich působnost, dohlížet na jeho činnost podle stanov a stanovit způsob jeho odměňování,
d) svolávat valnou hromadu a organizačně zajišťovat její průběh,
e) vykonávat platná usnesení, rozhodnutí a pokyny valné hromady,
f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, zejména účetnictví spolku, obchodních knih a ostatních dokladů spolku,
g) jmenovat a odvolávat zaměstnance, o nichž to stanovuje zákoník práce,
h) rozhodovat o nabytí nebo zcizení majetku, či sjednání služeb,
i) rozhodnout o auditorovi řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky,
j) schvalovat případný organizační řád,
k) udělovat oprávnění k zastupování spolku.

Předseda spolku se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.
Předsedou spolku může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je svéprávná a bezúhonná a je členem spolku.
Předseda spolku může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným revizní komisi. Odstoupení předsedy spolku z funkce projedná valná hromada svolaná revizní komisí.
Podepisování za spolku se děje tak, že k vypsanému názvu spolku či k otisku razítka připojí svůj podpis předseda spolku.

Článek 7

Hospodaření spolku

Spolek hospodaří na základě ročního rozpočtu. Rozpočet schvaluje Valná hromada.
Majetek spolku tvoří hmotný i nehmotný majetek.
Zdrojem příjmů spolku jsou především:
- Příjmy z akcí pořádaných spolku,
- Dotace, dary a ostatní příspěvky.

Spolek užívá svých příjmů k naplnění účelu spolku.
Spolek vede o svém hospodaření záznamy v souladu s obecně závaznými předpisy

Článek 8

Revizní komise

Revizní komise je kontrolní orgán spolku. Dohlíží na uskutečňování činností spolku a na to, jak předseda spolku vykonává svoji působnost.
Revizní komise dále přísluší zejména:
a) kontrolovat, jak jsou ve spolku dodržovány právní předpisy, tyto stanovy a usnesení valných hromad,
b) přezkoumat účetní závěrku, jakož i projednávat zprávu o činnosti a stavu majetku spolku,
c) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy spolku,
d) předkládat valné hromadě a předsedovi spolku svá vyjádření, doporučení a návrhy, týkající se spolku,
e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů spolku,
f) schvalovat jednací řád revizní komise.

Revizní komise má tři členy. Funkční období člena revizní komise je 10 let.
Právo člena revizní komise odstoupit ze své funkce není tímto dotčeno. Opětovná volba člena revizní komise je možná.
Členy revizní komise volí valná hromada spolku. První členy revizní komise volí ustavující valná hromada.
Členem revizní komise může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je svéprávná a bezúhonná a je členem spolku.
Člen revizní komise může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením, doručeným revizní komisi. Odstoupení z funkce projedná revizní komise na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení prohlášení. Dnem projednání rezignace nebo dnem, kdy měla být rezignace projednána, zaniká funkce odstupujícího člena revizní komise.
Revizní komise je způsobilá usnášet se za přítomnosti minimálně dvou členů revizní komise. Při rozhodování má každý z členů revizní komise jeden hlas.
Revizní komise přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů všech svých členů.

Článek 9

Zánik spolku

Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem.
Rozhodnout o zániku spolku je oprávněna pouze Valná hromada. V případě zániku je správní rada povinna oznámit příslušnému ministerstvu zánik spolku do 14 dní od rozhodnutí Valné hromady.
Spolek může zaniknout pravomocným rozhodnutím příslušného ministerstva nebo soudu.

Úplné znění stanov přijaté valnou hromadou dne 10. 5.2016.

Stanovy Unie enologů České republiky ke stažení ZDE.